BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ ÜYE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında hazırlanmıştır. 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş ve merkezi “Hakkı Yeten Cad. Vital Fulya Plaza No:23 Kat:4 Fulya/Şişli /İstanbul” adresinde bulunan BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ, KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde dernek üyeliği ve sair düzenlemelere ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ tüzüğü kapsamında belirlenen usul ve esaslar tahtında dernek amacı ile ilgili faaliyetlerinin yürütülmesi, dernek üyesi sıfatıyla dernek imkan, hizmet ve etkinlikleri ile dernek üyelerine özel kampanya ve tanıtım gibi avantajlardan faydalanmanız ve bu doğrultuda bilgilendirilmeniz, sosyal medyada dernek ile ilgili duyuru ve bilgilendirilmeler, üye ilişkileri, dernek üyeleri arası iletişim ve işbirliği ile talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yerine getirilmesi, ilgili mevzuat gereği yetkili kurumlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ ile paylaşmış olduğunuz anılan kişisel verileriniz, ilgili mevzuat gereğince yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ( Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Dernek Bilgi Sistemi ve benzeri) veya yukarıda sayılan amaçlarla özel hukuk kişileri, iş ortakları, tedarikçiler ile de paylaşılabilecektir. BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini ve açık rızanızı almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

Kişisel verileriniz, BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ tarafından farklı kanallarda (Dernek Üyelik Başvurusu sırasında doldurmuş olduğunuz formlar vasıtasıyla doğrudan tarafınızca ya da üyelik başvurunuz ile ilgili olarak 3. Kişi ya da kurum tarafından iletmek suretiyle) elde edilebilir. Kişisel verileriniz, bu metinde yer alan amaçlarla ve KVKK’ nın 5. Maddesinin 2.Fıkrasının (a bendine göre) kanunlarda açıkça ön görülmesi, (c) bendine göre bir sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendine göre veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendine göre bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve yine aynı fıkranın(f) bendine göre ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati, KVKK’ nın 6.Maddesinin 3.Fıkrasının kapsamında kanunlarda öngörülen haller ve ayrıca açık rızanız hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi; KVKK’nın 13.Maddesi il “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ’ ne yazılı olarak ya da anılan tebliğ kapsamındaki diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ